you are on page > เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา 5 วัน
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?

วีดิโอคลิป ซันไลท์ร๊อค
วีดิโอคลิป วัดหนานโผ่วถ่อ

+ เซี๊ยะเหมิน 3 วัน

+ เซี๊ยะเหมิน 3 วัน full board

+ เซี๊ยะเหมิน 4 วัน - บ้านดิน

+ เซี๊ยะเหมิน 5 วัน - บ้านดิน

+ เซี๊ยะเหมิน 5 วัน - น้ำตก 9 มัจฉา

+ เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา 5 วัน
สำรองบริการ แพคเกจทัวร์

ชื่อ : เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา 5 วัน
รหัส : XMN 06
เวลาทำการ : ทุกวัน

รายละเอียด :
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ เซี๊ยะเหมิน ( เย็น )
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3686 เหิรฟ้าสู่เซี๊ยะเหมิน เมืองท่าสำคัญ1 ใน 5 เมืองของจีน ที่ได้รับสมญานามว่า แดน นกกระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเล เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ไต้หวัน เพียง 2 กม.เท่านั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา (เช้า / กลางวัน / เย็น )
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมื่องแต้จิว แล้วนำท่านเข้าชมวัดไคหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง ค.ศ.738 และชมวัดอีกแห่งที่ชื่อว่าวัดไคหยวนวิหารไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เดินทางสู่เมื่องซัวเถา ระหว่างทางนำท่านไป ไหว้ศาลเจ้าไห่ตังม่า หรือว่าเป็นเจ้าแม่ทับทิม (หม่าจู หลินม่อเนี่ยน) เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธ์ของชาวเดินเรือ ซึ่งเชื่อว่าสามารถคุ้มครอง
การเดินทางปลอดภัย รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เหฮี่ยงบูซัว หรือ ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่งเป็นศาลเจ้า องค์จริง ( ชาวจีนในประเทศไทยได้จำลองเอามาสร้างไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ) ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นที่นับถือศรัทธา ของชาวจีนโพ้นทะเลมานานแล้ว จากนั้น นำท่านสักการะ พระพุทธรูป ตัวเหล่าเย นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
นำท่านสู่ ไต่ฮงกง ชมอนุสรณ์สถานของบูรพาจารย์ ไตฮง ที่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ และ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป และนำท่านชมบ้านตระกูลหว่างหลี ซึ่งก่อสร้างด้วยสลักแบบจีนฉวนโจว แล้วเดินทางสู่เมืองเซี๊ยะเหมิน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน ( เช้า / กลางวัน / เย็น )
หลังอาหารเช้า นำท่านสู่เซี๊ยะเหมิน นำชมเกาะกู่ลั่งอี้ เกาะเล็กขนาด 1.92 ตารางกิโลเมตร ที่มีชื่อเสียง กู่ลั่งอี่ ในอดีตเป็นที่ตั้งของสถานกงสุล นานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง มีบ้านพักและตึกสวยทรงยุโรป มากมาย ได้รับสมญานาม ว่า เปลแห่งนักดนตรี หรือ เกาะ แห่ง เปียโน เพราะเป็นสถานที่ เกิดของนักเปียโนที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่าน นำท่านสู่ สวน ซูจวง สวนริมชายทะเล ที่มีทัศนียภาพ สวยงาม เดินบน สะพาน ที่เปรียบเสมือน มังกร ทอดยาวอยู่บนชายทะเล และ ถ่ายภาพในมุมสวยงามมากมาย เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เปียโน จากนั้น พาท่านช้อปปิ้ง ย่านสินค้า จงซานลู่ ชื่อดังของ เซี๊ยะเหมิน

วันที่ห้าของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน กรุงเทพ (เช้า / กลางวัน / เย็น )
หลังอาหารเช้า นำท่านชม ป้อมปืน หูลี่ซัน ป้อมปืน ขนาดใหญ่ ที่เก็บรักษาปืนหูลี่ ปืนใหญ่ที่คงสภาพสมบูรณ์ ที่สุดของจีนเอาไว้ ปืนหูลี่ มีปากกระบอกขนาดใหญ่ จนคนสามารถเข้าไปนอนได้ จากนั้นเชิญท่านอิสระ ให้เวลาท่าน ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 3687 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

สายการบินที่แนะนำ
+ แอร์เอเซีย ( ทุกวัน )

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา

ค่าบริการท่านละ
ที่พัก ระดับ 3 ดาว โรงแรม UNITED HOTEL และ SHANTOU HUAQIAO หรือเทียบเท่า

เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน ท่านละ 12,000 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ท่านละ 8,900 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ท่านละ 7,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่พัก ระดับ 4 ดาว โรงแรม CITY HOTEL และ INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า
เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน ท่านละ 13,000 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ท่านละ 9,900 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ท่านละ 8,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม

อัตรานี้รวม
โรงแรมระดับ 4 หรือ 3 ดาว / อาหาร ตามมื้อ ที่ระบุ / ค่าเข้าชม / รถนำเที่ยว ตามรายการ / มัคคุเทศก์ ภาษาไทย

อัตรานี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย กรุงเทพ – เซี๊ยะเหมิน – กรุงเทพ
ภาษีสนามบิน / ค่าวีซ่า / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ทิป , รูม เซอร์วิส ฯลฯ

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:
    02 758 5154 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย
sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
 
วันที่ใ่ช้บริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.