you are on page >อิหร่าน 8 วัน 6 คืน เตหะราน – ชีราช - อิศฟาฮาน – หมู่บ้านอับยาเนห์ – คาชาน โดย สายการบิน Mahan Air
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
ชื่อ :อิหร่าน 8 วัน 6 คืน เตหะราน – ชีราช - อิศฟาฮาน – หมู่บ้านอับยาเนห์ – คาชาน โดย สายการบิน Mahan Air
รหัส : IRGG 02
วันเดินทาง : 18-25 ต.ค./15-22 พ.ย./6-13 ธ.ค. 51/27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 52

รายละเอียด
วันแรกของการเดินทาง (วันเสาร์) กรุงเทพฯ - เตหะราน
19.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าหมายเลข 7 แถวที่
N1-4 สายการบินมาฮานแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอต้อนรับ
21.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน W5-5044 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง)
รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน


วันที่สอง (วันอาทิตย์) เตหะราน
02.30 น. ถึงสนามบินอิหม่ามโคไมนี กรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวง ของประเทศอิหร่าน เมืองนี้ตั้งอยู่
ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1000 ม. ได้ถูกสร้างขึ้นในราว ค.ศ.900
จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้เจริญรุ่ง เรืองมาตลอดทุกรัชสมัย ที่ทุกราชวงศ์ได้ขึ้นปกครองประเทศ
จนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์กอญัร และราชวงศ์ปาห์ลาวี ในปัจจุบันนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 10 ล้านคน
เป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายการติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก KOWSSAR HOTEL หรือ FERDOSSI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
พักผ่อนตามอัธยาศัย เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ซึ่งจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์ยุคต่างๆ ซึ่งมิได้หลุดไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมนี
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระราชวัง (SA’AT ABAD PALACE)
ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วยพระราชวังถึง 7 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วยตำหนักต่างๆที่สวยงาม ซึ่งท่านจะได้ชม
พระราชวังเขียว (Green Palace) ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว
ภายในประดับด้วยกระจกที่งดงามตระการตาอย่างยิ่ง และชมพระราชวังขาว (White Palace) ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับ
ของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายของอิหร่าน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก KOWSSAR HOTEL
หรือ FERDOSSI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหาร ณ. โรงแรมที่พัก
และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม (วันจันทร์) เตหะราน – ชีราช (flight)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace)
หรือวังสวนกุหลาบ ประกอบด้วยตำหนักต่างๆ 7 อาคารอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นสวนดอกไม้
วังสวนกุหลาบแห่งนี้มีอาคารรูปลักษณ์โบราณและคลาสสิคแบบยุโรป วังแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มาก
ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ซาฟาวิด เมื่อคริสต์วรรษที่ 16 สิ่งที่เหลืออยู่คือ ป้อมสูง (Citadel) สำหรับส่องดูข้าศึก
และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ส่วนอาคารแบบตะวันตกนั้นมีเพิ่มเข้ามาเมื่อกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้าย คือราชวงศ์คาจาร์
คือกษัตริย์นัสเซอร์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จยุโรปแล้วนำความเจริญทางด้านรูปธรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชิวิตของชาวอิหร่าน
ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป ส่วนตำหนักอื่นที่เป็นแบบโบราณนั้น
จุดเด่นของสถาปัตยกรรมคือผนังภายในและภายนอกกรุด้วยแผ่นกระเบื้อง (เซรามิก) เป็นสีและสวดลายต่างๆ
เน้นสีสันจัดจ้างดงามแบบตะวันออก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของพรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง
ซึ่งได้ถูกเก็บสะสมจากที่ต่างๆในอิหร่านนำมารวมกันไว้ที่นี่ พร้อมกันนั้นก็ยังได้แสดงเครื่องมือต่างๆในการทอพรมด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเข้าชม คลังสมบัติของราชวงศ์เปอร์เซีย
ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอยมากมาย รวมถึง Darayenoor (Sea of Light) หนึ่งในห้าเพชร
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเพชรสีชมพูที่ใหญ่ที่สุด หนักถึง 182 กะรัต ชมบัลลังก์ยูงทองที่ประดับด้วยอัญมณี 26,000 ชิ้น
ลูกโลกล้อมด้วยเพชรนิลจินดากว่า 51,336 ชิ้น มหาพิชัยมงกุฏแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย
ม่านไข่มุกรวมทั้งสมบัติล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณค่า สมบัติที่กล่าวมาทั้งหมด เคยเป็นของพระเจ้าชาห์แห่งอิหร่าน
หลังการปฏิวัติยึดอำนาจสมบัติเหล่านี้ได้ถูกริบเป็นของรัฐบาล ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดูแลบริหารงาน
โดยธนาคารชาติของอิหร่าน เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์ – พุธ เวลา 14.30 – 16.30 น.
เท่านั้นก่อนเข้าชมท่านต้องฝากสัมภาระและผ่านการตรวจตราที่เข้มงวดไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าหรือสัมภาระใดๆ เข้าไป
และไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หากท่านต้องการเก็บภาพที่ระลึก ทางพิพิธภัณฑ์มีโปสการ์ดจำหน่ายในบริเวณร้านสินค้าที่ระลึก
จากนั้นนำท่านชม Asadi Tower อนุสาวรีย์รูปตัว Y ตั้งตระหง่านอยู่ในกลางเมือง
เป็นเครื่องหมายแสดงถึงอิสระภาพของประชาชนชาวอิหร่านและความยิ่องใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางสู่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางต่อไปยังเมืองชีราช
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ค่ำ ถึงชีราช นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Park Saadi Hotel
หรือ Ario Barzan Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ (วันอังคาร) ชีราช - สุสานท่านฮาเฟส – วากีลบาร์ซาร์-– ประตู Koran Gate เพอซิโพลิส – Naqsh-e-Rostam
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานกวีเอกของอิหร่าน ท่านฮาเฟส (ค.ศ.1324-1391)
เป็นชาวชีราซ และถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง และยิ่งใหญ่ในด้านการประพันธ์โคลงกลอนต่างๆ
ซึ่งเป็นต้นแบบของงานวรรณกรรมของชาวเปอร์เซียและสามารถท่องจำคัมภีร์กุรอ่านได้ขึ้นใจ จากนั้นนำท่านสู่
วากีลบาซาร์ (Vakil Bazaar) แล Saray-e Moshir เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกล่องแกะสลักฝังโมเสค
สินค้าที่ทำจากหนัง กระเป๋า หมวก ผ้า ผลไม้แห้งหลากชนิด ฯลฯ เที่ยง รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองโบราณ เพอซิโพลิส (Persepolis) ผ่านชมประตูเมืองเก่าชีราช Koran Gate
เมืองเพอซิโพลิส (Persepolis) เมืองหลวงของอิหร่านในสมัยโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ดาริยุสมหาราชเมื่อประมาณ
512 ปี ก่อนคริสตกาล ห่างจากตัวเมืองชิราซทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 70 กม.
นำท่านชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนหิน และตามสุสานของบรรดากษัตริย์สมัยโบราณที่
Naqsh-e-Rostam ซึ่งเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ดาริอุส ที่ 1 และกษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาอีก 3 พระองค์
เป็นการสลักเข้าไปในภูเขามีปรากฎอักษรรูปลิ่มที่เรียกว่า อักษรคูนิฟอร์ม บนผนังหน้าผาและสุสาน
ของกษัตริย์ดาริยุสที่ 2 ส่วนมากในบริเวณสุสานเหล่านี้จะแกะสลักรูปภาพพรรณนาถึงชัยชนะของกองทัพม้า
จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณเพอร์ซิโพลิส ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังและป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุด ท้องพระโรง
ใหญ่ประกอบด้วยเสา 36 ต้นสามารถมองเห็นภาพของความยิ่งใหญ่ได้ชัดเจนจากซากตัวเมืองที่หลงเหลืออยู่
ในสมัยโบราณตัวเมืองถูกเรียกว่า ปาร์ซา (Parsa) เมืองแห่งนี้ถูกทำลายลงโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
แห่งกรีก ตอนหลังเปลี่ยน ชื่อเป็น ‘เพอร์ซิโพลิส’ ซึ่งเป็นภาษากรีก แปลว่า ‘เมืองของชาวเปอร์เซีย’
ซากของพระราชวังโบราณอายุกว่า 2,500 ปี อยู่บนยอดเขาโดยสมัยก่อนนั้นมีการสร้างพระราชวังจากภูเขาทั้งลูก
ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การเยี่ยมชมเมืองโบราณแห่งนี้ยามแสงอาทิตย์อัสดงจะเป็นช่วง
ที่งดงามที่สุด เย็น รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่เรีสอร์ทมืองเพอร์ซีโพลิส
พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ห้า (วันพุธ) ชีราช – Passargade - อิศฟาฮาน
เช้า รับประทานอาหาร ณ. โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อิศฟาฮาน ระหว่างทางแวะชมเมือง
PASSARGADE ซึ่งเป็นนครหลวงแห่งแรกของชนชาติอิหร่านและของอาณาจักรอาเมนียน เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจาก
เพอซิโพลิสเพียง 50 ก.ม. อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าไซรัสมหาราช และบุตรชาย CAMBYSES
นักท่องเที่ยวจะยังคงได้ชมร่องรอยของกระโจมทหาร และอาคารต่างๆ เช่น ศาสนสถานแบบเมโสโปเตเมีย
นำชมสุสานของพระเจ้าไซรัส ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร สร้างด้วยหินขนาดใหญ่วางซ้อนกันเป็นขั้นบันได
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ยังได้เดินทางมาสักการะยังสุสานพระเจ้าไซรัสหลายครั้ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางต่อไปยังเมืองอิศฟาฮาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และพักค้างคืนในอิศฟาฮาน Safavi Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่หก (วันพฤหัสบดี) อิศฟาฮาน - พระราชวังเชเฮลโชตุน- จัตุรัสจตุรัสนัคชิญะฮาน -พระราช วังอาลี คาปู
- มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดลุฟฟุลลอห์ -วิหาร แว้งค์ - สะพานคาจู - อิศฟาฮานบาซาร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเที่ยวชมเมืองอิศฟาฮาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศห่างจาก
เตหะราน 435 กมและห่างจากชีราช 495 กม. เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอิหร่าน มีแม่น้ำซอยันเดะโรหฺไหลผ่าน
กลางเมือง ผืนแผ่นดินนี้มีคนตั้งรกรากมาแล้วกว่า 2,700 ปี เคยเป็นชุมชนชาวยิวมาก่อน จวบจนกระทั่งศตวรรษที่ 17
เมื่อกษัตริย์อับบาสที่ 1 ทรงย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่นี่ นับแต่นั้นเป็นต้นมาอิศฟาฮาน เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
ในด้านศิลปะวิทยาการต่างๆ นำท่านชมพระราชวังเชเฮล โซตุน (Chehelsotoon Palace) หรือวัง 40 เสา
วังแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1657 รอบพระราชวังมีสวนเขียวชะอุ่ม
ดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดูใบไม้ผลิโดยเฉพาะกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระย้าส่งกลิ่นหอมน่าชื่นใจ
วังแห่งนี้สร้างในสมัยชาฮ์ อับบาสที่ 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตั้งแต่ สมัยชาฮ์ อับบาสที่ 1
ด้วยวัตถุประ สงค์เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดานางสนมต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับอาคันตุกะหรือแขกเมือง
โดยเฉพาะในพระราชวังแห่งนี้ มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ซึ่งจะสะท้อนเงาของเสาพระราชวัง 40 ต้น
ซึ่งเป็นการเปรียบเปรยความใส ของน้ำในสระที่สามารถสะท้อนเงาของเสาพระราชวัง มากกว่าที่เห็นในความเป็นจริง
ซึ่งเสาพระราชวังทั้งหมด มีเพียง 20 ต้นเท่านั้น ชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั้น
ชมภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ตำหนัก เล่าเรื่องราวราชสำนัก และประวัติ ศาสตร์การทำศึกสงคราม
จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสนัคชิญะฮาน หรือจัตุรัสอิหม่าม กล่าวกันว่า จัตุรัสแห่งนี้เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1612 ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองอิศฟาฮาน และ
เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมคุณค่าทางประวัติศาสตร์แสดงถึงความงามและรสนิยมอันสูงส่งของชาวเมือง
จัตุรัสนี้ ถูกล้อมรอบด้วยงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกหลายแห่งทั่วทั้ง 4 ทิศ เป็นฝีมือของศิลปิน และสถาปนิกในสมัยศอฟาวิด
ทางด้านใต้ของจัตุรัสมีมัสยิดอิหม่าม ทางตะวันออกมีมัสยิดชัยค์ฟุลลอยที่สวยงามทางด้านทิศตะวันตกมีพระราชวังอาลี คาพู
และทางทิศเหนือ มีประตูใหญ่ที่เรียกว่ากัยชาริยะฮ์และมีตลาดใหญ่ประจำเมือง ใช้เวลาที่มีเที่ยวชมสถานที่สำคัญรอบๆ
จัตุรัสแห่งนี้ เช่น มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) หรือมัสยิดญามิอ์อับบาสที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17
เป็นสัญลักษณ์ของอิศฟาฮาน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 26 ปี เป็นสุดยอดหนึ่งในศิลปะแบบอิสลามเปอร์เซีย
และเป็นหนึ่งในศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของโลก มีโดมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ชั้นนอกสูง 54 เมตร ชั้นในสูง 38 เมตร
มีช่องว่างระหว่างชั้น 12 เมตร เพื่อผลในเรื่องระบบเสียงที่สามารถได้ยินไปไกล
เน้นงานฝีมือด้านในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบตลอดทั้งเสามินาเรตที่สูงเสียดฟ้าโดยใช้โองการอัลกุรอานจารึก
ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรประณีต เป็นหอคอยสำหรับอะซานเรียกผู้ศรัทธาไปสู่การนมาซ
ชมงานปูกระเบื้องเคลือบที่มีลวดลายวิจิตรประณีต มัสยิดนี้มีอายุกว่า 400 ปี มัสยิดลุฟฟุลลอห์ สร้างโดยชาห์อับบาสเช่นกัน
สำหรับเป็นมัสยิดส่วนพระองค์และเชื้อพระวงศ์ที่เป็นสตรี ตัวโดมถือได้ว่างามที่สุดในประเทศอิหร่าน
แม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีสัดส่วนที่งดงาม นำชมพระราชวังอาลี คาพู (Aliqhapou Palace) สร้างในศตวรรษที่ 17
ในสมัยชาห์อับบาสที่ 1 เป็นอาคาร 6 ชั้น แต่ละชั้นตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลาย โดยฝีมือจิตรกร
ชั้นครูในสมัยนั้น คือ ท่านเรชา อับบาสใช้เป็นสถานที่ต้อนรับทูตานุทูต บางครั้งเรียกว่าเรือนรับรองของรัฐบาล
และเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของชาห์ อับบาสใช้เป็นที่ชมการแสดงและกีฬาบนชั้นที่ 4 และห้องดนตรีที่อยู่ชั้น 6
มีระบบเสียงอะคูสติกที่ยอดเยี่ยม เพดานห้องที่สองนับเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนของพระราชวังนี้
ด้วยความงามตระการตาของพระราชวังทำให้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี 1979
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม วิหารแว้งค์ (Vank Cathedral Church)
โบสถ์ของชาวคริสต์อาเมเนียน เพียงแห่งเดียวในอิศฟาฮาน ได้รับการสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655
ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ซึ่งมีสีสันสดใสอย่างยากที่จะเชื่อว่าเขียนเอาไว้เมื่อนานมาแล้ว
ภายในบริเวณโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมของสะสมหายาก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับ และอื่นๆ
จากนั้นนำท่านชม Jameh Mosgue สะพานเชื่อมโยงศิลปะอิสลามหลายยุคหลายสมัยเป็นเวลากว่า
800 ปีบนแผ่นดินอิหร่าน เพราะถูกต่อเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
จากผู้เรืองอำนาจที่ถูกปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละยุคจนถึงปัจจุบัน ที่นี่เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นที่กว่า
20,000 ตารางเมตร เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอิหร่าน จากนั้นพบกับ SHAKING MINARETS มหัศจรรย์ของการ
ก่อสร้างตั้งแต่ยุคอดีต จากนั้น นำท่านไปชมสะพานคาจู ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ ชาห์ แอบบาสที่ 2 มีความกว้างถึง 12 เมตร เพื่อสำหรับข้ามแม่น้ำ
และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนได้ด้วย จากนั้น
เวลาที่เหลือให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดกลางซึ่งอยู่ในบริเวณจัตุรัสอิหม่าม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และพักค้างคืนในอิศฟาฮาน Asadi Suite Hotel หรือ Safavi Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด (วันศุกร์) อิศฟาฮาน-หมู่บ้านอับยาเนย์-คาชาน-สวนฟิน-เตหะราน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม หมู่บ้านอับยาเนห์ (Abyaneh Village)
ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนกลางของคาชาน
หมู่บ้านนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวอิหร่านเองและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆ
ใช้ภาษาปาเธียนเป็นภาษาพูดกันในหมู่บ้าน
ผู้หญิงจะใช้ผ้าคลุมศีรษะเป็นลวดลายดอกไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สำคัญคือบ้านทุกหลังจะถูกฉาบด้วยดินโคลนสีแดง
(เหมือนอิฐเผาบ้านเรา) ผสมกับเศษของต้นมอลท์ (พืชที่ใช้หมักทำเบียร์) เหมือนกันไปหมดทุกหลังล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ออกเดินทางสู่คาชาน ทางตอนเหนือของอิศฟาฮาน คาชาน (Kashan)
เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งอยู่ห่างจากเตหะรานประมาณ 240 กม. ประชากรประมาณ 400,000 คน อาศัย
อยู่ในพื้นที่ 2,100 เฮกเตอร์ คาชานมีชื่อเสียงในด้านการทำพรม และผ้าไหม อีกทั้งกระเบื้องดินเผาที่เรียกว่าคาชิ
โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตศิลปกรรมดังกล่าว รวมไปถึงเซรามิคภาชนะที่ทำด้วยทองแดง โรงงานทอผ้าไหม
นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาก คือ น้ำกุหลาบ ซึ่งผลิตจากสวนกุหลาบที่มีชื่อเสียงสำหรับส่งขายเป็นสินค้าออก
คาชาน เคยเป็นเมืองหลวงระยะสั้นสมัย ชาห์อับบาส ลักษณะของบ้าน เมืองเป็นแบบเก่าเป็นแบบบ้านเฉพาะ
ที่ปลูกอยู่ในทะเลทราย สร้างด้วยดินมีช่องสี่เหลี่ยมบนหลังคาเพื่อระบายอากาศ เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกแล้ว นำท่านชมสวนฟิน (Fin Garden) ซึ่งเป็นสวนที่ออกแบบได้อย่างสวยงามร่มรื่น ตั้งอยู่กลางทะเล ทราย
มีทางน้ำเคียงขนาน ไปกับทางเดิน ภายในร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ และไม้ดอกนานาพรรณ
มีตาน้ำโบราณซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำที่ไหลไปเลี้ยงทั่วเมืองชั่วนาตาปี เดินทางสู่กรุงเตหะราน
ค่ำ ถึงกรุงเตหะราน นำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น. เดินทางโดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5-5044


วันที่แปด (วันเสาร์) กรุงเทพฯ
05.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


คำแนะนำ : สุภาพสตรีกรุณาเตรียมเสื้อแขนยาวที่มีความยาวคลุมสะโพก
ควรเป็นเสื้อแบบหลวมๆ ทีไม่เน้นสรีระ และเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย ปัจจุบันสายการบินไม่มีนโยบายแจกผ้าคลุมผม
บนเครื่องบิน
ลักษณะผ้าคลุมผมที่เตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบผ้าพันคอที่สามารถพับเป็นสามเหลี่ยม
เจ้าหน้าที่จะสาธิตวิธีคลุมผมแบบง่ายๆ ก่อนเดินทาง สุภาพบุรุษใส่ชุดสุภาพ
(ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กางเกงทำสวนหรือกางเกงชาวเล)


หมายเหตุ :
- พิพิธภัณฑ์ เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์)
- พิพิธภัณฑ์เพรชพลอย เปิดทำการทุกวันเสาร์ – วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.30 น. (ปิดทำการวันพุธ – วันศุกร์)
- พระราชวังโกเลสตานเปิดทำการวันอังคาร – วันพุธ และวันศุกร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
(ปิดทำการวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี)
- ส่วนห้างร้าน และตลาดในเมืองจะเปิดทำการวันปิดทำการทุกวันศุกร์

แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 6 – 12 ปี
ทารกอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
นอนห้องพักคู่
นอนห้องพักเดี่ยว
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม
43,500
49,500
41,500
38,500
37,500
33,500
อัตราค่าบริการรวม :
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ + ตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัดโดยสายการบินมาฮานแอร์
และอิหร่านแอร์
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน / ค่าวีซ่า
• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4 ดาว และ 5 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 300,000 บาท ต่อท่าน
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม :
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากเดินทางกลับ
2. รูปถ่ายสี (รูปปัจจุบัน หน้าตรง 2 ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
4. นามบัตร (เพื่อใช้กรอกข้อมูลเรื่องงาน)
:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
sales@travelfortoday.com
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


 
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.