update 11/02/2009

you are on page >ทัวร์ อินเดีย อินเดีย...สามเหลี่ยมอารยธรรม 7 วัน 6 คืน
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
ชื่อ :ทัวร์ อินเดีย อินเดีย...สามเหลี่ยมอารยธรรม 7 วัน 6 คืน
รหัส : INSI02
วันเดินทาง : วันที่ 03-09, 27 ธ.ค. 52 - 2 ม.ค. 53

วันที่แรก กรุงเทพฯ- กัลกัตต้า-เดลลี
14.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 3 เคาน์เตอร์ F18
สายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
16.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองกัลกัตต้า โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IT022
(ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 45 นาที)
17.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองกัลกัตต้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินในประเทศโดยรถ Shuttle Bus
20.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IT604
23.00 น. (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พักที่ CITY PARK ระดับ 4 ดาว Deluxe หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เดลลี-ชัยปุระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง อัคชารดาม
หรือ อักษราะรรม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลี
ซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี
ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ชัยปุระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
เมืองชัยปุระ เมืองหลวงของแคว้นราชสถาน รู้จักกันดีในนามของ “นครสีชมพู” จากสีของอาคารบ้านเรือน
ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านระหว่างทาง เดินทางถึงเมืองชัยปุระแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ชัยปุระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมพระราชวังแอมเบอร์ สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์
ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชปุต ริมเชิงหน้าผา มีทะเลสาบซึ่งสะท้อนภาพของป้อมปราการแห่งนี้ให้เป็นทัศนียภาพ
ที่น่าชมยิ่ง และจากระเบียงชั้นบนจะมองเห็นความงดงามของทะเลสาบเบื้องล่าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่าน ชมฮาวามาฮาล พระราชวังแห่งลมสร้างขึ้นด้วยหินทรายสีชมพู
ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ จากนั้นนำท่านชม ซิตี้พาเลส ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง
สร้างตั้งแต่สมัยมหาราชาใจสิงห์ละต่อเติมเรื่อยมา เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างราชสถานและโมกุล
ภายในมีลานกว้าง สวนและอาคารมากมาย ตรงกลางเป็นหอจันทราฮาล สูงเจ็ดชั้น ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
ของมหาราชาไสว แมนสิงห์ที่ 2 แสดงภาพเขียน อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องแต่งกายในราชสำนัก
ที่ปากทางเข้าซิตี้พาเลส มีหอดูดาวจันทราแมนทาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาใจสิงห์
ผู้ซี่งสนใจในวิชาดาราศาสตร์ มีการสร้างนาฬิกาแดดสูงถึง 28 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ชัยปุระ-อัครา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองอัครา (ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านแวะชมเมืองฟาเตปูร์สิคริ
เที่ยวชมพระราชวังเก่าและป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์มหาราชภายหลังจากที่พระองค์ได้รับชัยชนะจากการรบเมื่อปีค.ศ.1569
ออกแบบก่อสร้างด้วยการผสมผสานศิลปะแบบฮินดูกับมุสลิมไว้อย่างกลมกลืน โดยใช้วัสดุหลักเป็นหินทรายสีแดง
พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้งานเป็นราชธานีเพียงแค่ 14 ปี จึงได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองลาฮอร์
ด้วยเหตุผลเนื่องจากภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำชมความงาม ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอมตะที่ถูกสร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์อันงดงามวิจิตร
จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจ้าชาร์
เจฮานทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์จากการมีพระประสูติกาล
ในปี ค.ศ. 1631 สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน
ออกแบบและตกแต่งจากช่างฝีมือเอกของโลกในยุคนั้น ประดับประดาด้วยอัญมณีและหินสีนานาชนิดบนหินอ่อนสีขาว
ภายในมีที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาลและพระเจ้าชาร์เจฮาน ไว้เคียงคู่กับทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันต์กาล
จากนั้นนำท่านชม อัคราฟอร์ท สร้างด้วยหินทรายสีแดง ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565
และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน ซี่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหาร
มาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร โดยรอบภายในมีสิ่งปลูกสร้างมากมาย
จนเป็นเสมือนเมืองเล็กๆ
ในป้อมแห่งนี้ท่านจะได้ชมท้องพระโรงอันรโหฐานซึ่งใช้เป็นที่รับรองราชอาคันตุกะและทูตานุทูตและหอคอย
รูปแปดเหลี่ยม สถานที่คุมขังพระเจ้าชาร์ เจฮาน 7 ปี จากสถานที่แห่งนี้จะสามารถมองเห็นทัชมาฮาล
ในมุมมองเดียวกับที่พระเจ้าชาร์เจฮาน ได้ทอดพระเนตรในวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ MANSINGH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อัครา-จันทร์สี-คาจูราโฮ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองอัครา
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองจันทร์สี โดยทางรถไฟปรับอากาศ
10.24 น. เดินทางถึงเมืองจันทร์สี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังเมืองคาจูราโฮ ระหว่างทางแวะชม ออร์ชาร์ฟอร์ท
เมืองออร์ชาร์เป็นเมืองเล็กๆ เงียบสงบ และสวยงาม ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเบตวา
สิ่งน่าสนใจคือป้อมขนาดใหญ่ ที่เมืองใหญ่ๆ ของอินเดียสมัยก่อนมีกันทุกเมือง นอกจากจะเป็นที่พำนักของมหาราชาแล้ว
ยังเป็นปราการด่านสุดท้ายของเมือง ถ้าตีป้อมแตกได้ ก็ยึดเมืองได้ ทำให้มีการออกแบบป้อมให้ออกมา
แข็งแรงแน่นหนา และตั้งอยู่บนที่สูง ออร์ชาร์ก็มีป้อมขนาดใหญ่โตหลายแห่ง แต่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
กระเบื้องสีบางแห่งยังคงสีสันสดใส ถึงแม้จะแตกร่อนไปบ้าง แต่ก็ยังคงรักษาสีสวยไว้ได้อย่างดี
แม้เวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วก็ตาม ชม พระราชวังราชมาฮาล ที่สร้างโดยพระเจ้าบีรซิงห์เดโอ
มีห้องภายในถึง 132 ห้อง รวมทั้งห้องพระมเหสี 6 ห้อง 6 พระองค์ และห้องต่างๆ ล้วนประดับตบแต่ง
ด้วยภาพเขียนสีต่างๆ ศิลปะแบบราชปุต-ภัณฑาละ ชม “พระราชวังชาฮังกิริมาฮาล” ที่สร้างขึ้นอย่างหรูหรา
อลังการ เพื่อต้อนรับ “พระเจ้าชาห์ฮังกีร์” แห่งราชวงศ์โมกุล เพียงเพื่อพัก 1 ราตรี อันเป็นวิเทโศบายทางการทูต
ของกษัตริย์นครภัณเฑลขัณฑ์ ผู้ชาญฉลาด เดินทางถึงเมืองคาจูราโฮ นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ CLARKS KHAJURAHO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก คาจูราโฮ-เดลี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชม กลุ่มมหาวิหารแห่ง อาณาจักรจันเทฬะโบราณ
ซึ่งดั้งเดิมมีทั้งหมดมากกว่า 85 แห่งในศตวรรษที่ 9 ชม “กลุ่มวิหารตะวันตก” ซึ่งมี “วัดลักษมันวิศวนาถ”
มหาเทวาลัยที่สร้างถวายพระวิษณุ สร้างจากหินทรายสลักเสลารูปประติมากรรมเทพเจ้า นางอัปสร
วิถีชีวิตของชาวเมืองในยุคนั้น ตั้งแต่สาวน้อยแต่งหน้า เขียนจดหมายถึงคนรัก พ่อแม่ลูก และรูปกามสูตรอันลือเลื่อง
“วัดคัณฑาริยมหาเทพ” และ “วัดเทวีชัคธัมภะ” ซึ่งสร้างถวายพระศิวะ และพระนางทุรคา“วัดจิตรคุปต์”
ที่สร้างถวายพระสุริยเทพอันน่าตื่นตาตื่นใจ ในภาพสลักท่ามกลางความงาม โดยเฉพาะยามอาทิตย์อัสดง
ที่แต่ละรูปสลักนูนลอยงดงาม แสดงอารมณ์อันประณีตเกินคำบรรยาย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน คาจูราโฮ
14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลลี โดยสายการบิน อินเดียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IC 405
17.00 น. เดินทางถึงกรุงเดลลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเดลลี ซึ่งเป็นเมืองเดิมตั้งแต่โบราณ เป็นนครหลวงของวีรบุรุษสงครามภารตะ
และกลายเป็นนิวเดลลี นครหลวงใหม่ที่สวยงามในปัจจุบัน ผ่านชมประตูชัย ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง
เดลลีของอังกฤษมาก่อน รัฐบาลอังกฤษสร้างอินเดียเกทขึ้นในปี 1931 เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดีย
ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 และอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านถนนจันปาท ถนนช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับ
นักท่องเที่ยว มีสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมืองต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น ผ้าไหมอินเดีย
เครื่องประดับอัญมณี ไม้จันทร์หอมแกะสลัก ของตกแต่งประดับบ้าน ฯลฯ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ CITY PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เดลี-กัลกัตต้า-กรุงเทพฯ

03.30 น ออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศกรุงเดลลี
06.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตต้า โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IT601
08.40 น. ถึงสนามบินกัลกัตต้า แวะเปลี่ยนเครื่อง
11.20 น. ออกเดินทางจากกัลกัตต้า สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IT021
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.......


แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา

อัตราค่าบริการ

ธ.ค. 52
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 43,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ท่านละ 53,400 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง 39,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง35,900 บาท27 ธ.ค.-2 ม.ค. 53

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 49,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ท่านละ 59,400 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง 45,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง41,900 บาท


อัตราค่าบริการรวม

- ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-กัลกัตตา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
- ตั๋วโดยสารภายในประเทศเส้นทาง กัลกัตต้า-เดลลี-กัลกัตต้า โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์
- ตั๋วโดยสารภายในประเทศเส้นทาง คาจูราโฮ-เดลลี โดยสายการบินอินเดียน แอร์ไลน์
- รถไฟปรับอากาศเส้นทางอัครา-จันทร์สี - ค่า Tax + Fuel Charged + Insurance ของสนามบินทุกแห่ง
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานยกกระเป๋า, พนักงานบริการ ฯลฯ ตลอดการเดินทาง
- ค่าวีซ่า เพื่อเข้าประเทศสำหรับหนังสือเดินทางไทย
- ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตามรายการระบุ - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม :

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
- ค่าทำเอกสารของคนต่างด้าว
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่าน)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทำธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซักรีด เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่า

- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ
พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 2 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
sales@travelfortoday.com
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.