update 19/03/2012

you are on page >ทัวร์อินเดีย เดลี-ชัยปุระ-อัครา-ชานสี-ออร์ชาร์-คาจูราโฮ  7 วัน 4 คืน (PR)
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ: ทัวร์อินเดีย เดลี-ชัยปุระ-อัครา-ชานสี-ออร์ชาร์-คาจูราโฮ  7 วัน 4 คืน (PR)
(พักชัยปุระ 1 คืน, อัครา 2 คืน, คาจูราโฮ 1 คืน)

รหัสINPHI 01

ช่วงเวลา  11 – 17 เมษายน / 2 – 8 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555


วันแรก  กรุงเทพฯ – เดลี

20.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ T
ประตูทางเข้าหมายเลข 9 สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดีย
ตรวจค่อนข้างละเอียด เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้น
เครื่องเท่านั้น บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ)
22.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน PHILIPPINS AIRLINES เที่ยวบินที่ PR 752วันที่สอง เดลี – ชัยปุระ

01.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานที (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อ สู่เมืองชัยปุระ (JAIPUR) 
(ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) เมืองชัยปุระ เมืองหลวง
ของ แคว้นราชสถาน (RAJASTHAN) รู้จักกันดีในนามของ “นครสีชมพู” (PINK CITY) จากสี
ของอาคารบ้านเรือน ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านระหว่างทาง เดินทางถึงเมืองชัยปุระแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม ซิตี้พาเลส (CITY PALACE) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง
สร้างตั้งแต่สมัย มหาราชา ไสว ใจสิงห์ ที่2 (MAHARAJA SAWAI JAI SINGH II) และต่อเติม
เรื่อยมา เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชสถานและโมกุล ภายในมีลานกว้าง สวนและ
อาคารมากมาย ตรงกลางเป็นหอจันทราฮาล สูงเจ็ดชั้น ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ของมหาราชา
ไสว ใจสิงห์ที่ 2 แสดงภาพเขียน อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องแต่งกายในราชสำนัก ที่ปากทางเข้า
ซิตี้พาเลส มี หอดูดาวจันทราแมนทาร์ (JANTAR MANTAR) สร้างในปี ค.ศ. 1727 โดยมหาราชา
ไสว ใจสิงห์ ผู้ซึ่งสนใจในวิชาดาราศาสตร์ มีการสร้างนาฬิกาแดดสูงถึง 28 เมตร ซึ่งเป็น 1 ใน 5
ของหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุด สร้างโดยมหาราชาไสว ไจสิงห์ที่ 2
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นำท่านชม ฮาวามาฮาล (HAWA MAHAL) พระราชวังแห่งสายลม สร้างขึ้นด้วยหินทราย
สีชมพู ซึ่งถือ เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองชัยปุระ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้สตรีสูงศักดิ์ในราชวงค์
ได้ดูขบวนแห่ของมหาราชาและดูวิถีชีวิตของชาวเมือง โดยปราศจากผู้ใดที่จะมองเห็นเธอได้ หลังจาก
นั้นให้อิสระท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ MANSINGH HOTEL หรือ RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สาม  ชัยปุระ – อัครา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านชมพระราชวังแอมเบอร์ (AMBER FORT) สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์
ในปี ค.ศ.1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่
บนเนินเขา สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชปุต ริมเชิงหน้าผามีทะเลสาบซึ่งสะท้อนภาพของ
ป้อมปราการแห่งนี้ให้เป็นทัศนียภาพที่น่าชมยิ่ง และจากระเบียงชั้นบนจะมองเห็นความงดงาม
ของทะเลสาบเบื้องล่าง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา (AGRA) (ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 4 - 5ชั่วโมง) ระหว่างทางนำท่านแวะชม เมืองฟาเตปูร์ สิคริ (FATEHPUR SIKRI)
เที่ยวชมพระราชวังเก่าและป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์มหาราชภายหลัง
จากที่พระองค์ได้รับชัยชนะจากการรบเมื่อปีค.ศ.1569 ออกแบบก่อสร้างด้วยการผสมผสานศิลปะ
แบบฮินดูกับมุสลิมไว้อย่างกลมกลืน โดยใช้วัสดุหลักเป็นหินทรายสีแดง พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้งาน
เป็นราชธานีเพียงแค่ 14 ปีจึงได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองลาฮอร์ ด้วยเหตุผลเนื่องจากภัยแล้งและ
ขาดแคลนน้ำ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ MANSINGH HOTEL หรือ MARINA HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สี่ อัครา – ชานสี – ออร์ชาร์ – คาจูราโฮ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองอัครา
08.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองชานสี (JHANSI) โดยทาง รถไฟปรับอากาศ
(SHATABDI EXPRESS) ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
11.00น. เดินทางถึงเมืองชานสี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยัง เมืองคาจูราโฮ (KHAJURAHO) ระหว่างทางแวะชม 
ออร์ชาร์ฟอร์ท (ORCHHA FORT) เมืองออร์ชาร์เป็นเมืองเล็กๆ เงียบสงบ และสวยงามตั้ง
อยู่บนเกาะกลาง แม่น้ำเบตวา (BETWA RIVER) สิ่งน่าสนใจคือป้อมขนาดใหญ่ที่เมืองใหญ่ๆ
ของอินเดียสมัยก่อนมีกันทุกเมืองนอก จากจะเป็นที่พำนักของมหาราชาแล้วยังเป็นปราการด่าน
สุดท้ายของเมือง ถ้าตีป้อมแตกได้ก็ยึดเมืองได้ทำให้มีการออกแบบป้อมให้ออกมาแข็งแรง
แน่นหนาและตั้งอยู่บนที่สูง ออร์ชาร์ก็มีป้อมขนาดใหญ่โตหลายแห่ง แต่ชำรุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลากระเบื้องสีบางแห่งยังคงสีสันสดใส ถึงแม้จะแตกร่อนไปบ้างแต่ก็ยังคงรักษา
สีสวยไว้ได้อย่างดี แม้เวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีแล้วก็ตาม ชมพระราชวังราชมาฮาล (RAJ MAHAL)
ที่สร้างโดยพระเจ้าบีรซิงห์เดโอ มีห้องภายในถึง 132 ห้อง รวมทั้งห้องพระมเหสี 6 ห้อง
6 พระองค์ และห้องต่างๆ ล้วนประดับตบแต่งด้วยภาพเขียนสีต่างๆ ศิลปะแบบราชปุต-ภัณฑาละ
ชม “พระราชวังชาร์หังกรี มาฮาล” (JEHANGRI MAHAL) ที่สร้างขึ้นอย่างหรูหราอลังการ
เพื่อต้อนรับ “พระเจ้าชาร์หังกรี” แห่งราชวงศ์โมกุล เพียงเพื่อพัก 1 ราตรี อันเป็นวิเทโศบาย
ทางการทูต ของกษัตริย์นครภัณฑลขัณฑ์ ผู้ชาญฉลาด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาจูราโฮ
(KAJURAHO) ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง เมื่อถึงเมืองคาจูราโฮ
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่  RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ห้า คาจูราโฮ – อัครา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม กลุ่มมหาวิหารแห่งอาณาจักรจันทร์ดิล่าโบราณ (CHANDELA DYNASTY)
ซึ่งดั้งเดิมมีทั้งหมดมากกว่า 85 แห่งในศตวรรษที่ 9 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก
(WORLD HERITAGE) ชม “กลุ่มวิหารตะวันตก” (WESTERN GROUP OF TEMPLES)
ซึ่งมี “วัดลักษมันวิศวนาถ” (LAXMAN TEMPLE) มหาเทวาลัยที่สร้างถวาย พระวิษณุ
(LORD VISHNU) สร้างจากหินทรายสลักเสลารูปประติมากรรมเทพเจ้า นางอัปสร วิถีชีวิตของ
ชาวเมืองในยุคนั้น ตั้งแต่สาวน้อยแต่งหน้า เขียนจดหมายถึงคนรักพ่อแม่ลูก และรูปกามสูตรอัน
ลือเลื่อง “วัดคัณฑาริยมหาเทพ”  (KANDARIYA MAHADEV TEMPLE) และ “วัดเทวีชัคธัมภะ” 
ซึ่งสร้างถวาย พระศิวะ (LORD SHIVA) และพระนางทุรคา“วัดจิตรคุปต์”ที่สร้างถวายพระสุริยเทพ
อันน่าตื่นตาตื่นใจในภาพสลักท่ามกลางความงาม โดยเฉพาะยามอาทิตย์อัสดงที่แต่ละรูปสลักนูน
ลอยงดงาม แสดงอารมณ์อันประณีตเกินคำบรรยาย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี
(ARCHAEOLOGICAL MUSEUM) ซึ่งรวบรวม รูปปั้นหินแกะสลักในสมัย ราชวงค์จันทร์ดิล่า
(CHANDELA DYNASTY)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับมายังสถานีรถไฟ เมืองชานสี (JHANSI) เพื่อเดินทางโดย รถไฟ
ปรับอากาศ (SHATABDI EXPRESS) ไปยังเมืองอัครา (AGRA)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่  MANSINGH HOTEL หรือ MARINA HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่หก อัครา-เดลี-กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำชมความงาม ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ์สถานแห่งความรักอมตะที่ถูกสร้าง
จากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์อันงดงามวิจิตร จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
(SEVEN WONDERS OF THE WORLD) พระเจ้าชาร์ เจฮาน (SHAH JAHAN) ทรงรับสั่งให้
สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล  พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์จากการมี
พระประสูติกาลในปี ค.ศ. 1631 สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง 17 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน
ออกแบบและตกแต่งจากช่างฝีมือเอกของโลกในยุคนั้น ประดับประดาด้วยอัญมณีและหินสี
นานาชนิดบนหินอ่อนสีขาว ภายในมีที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาลและพระเจ้าชาร์เจฮาน
ไว้เคียงคู่กับทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันต์กาล จากนั้นนำท่านชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) สร้าง
ด้วยหินทรายสีแดง ริมฝั่ง แม่น้ำยมุนา (YAMUNA RIVER) พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1565
และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน ซี่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทาง
ทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร โดยรอบภายในมีสิ่งปลูก
สร้างมากมายจนเป็นเสมือนเมืองเล็กๆ ในป้อมแห่งนี้ท่านจะได้ชมท้องพระโรงอันรโหฐานซึ่งใช้
เป็นที่รับรองราชอาคันตุกะและทูตานุทูตและหอคอยรูปแปดเหลี่ยม สถานที่คุมขังพระเจ้าชาร์ เจฮาน
7 ปี จากสถานที่แห่งนี้จะสามารถมองเห็นทัชมาฮาล ในมุมมองเดียวกับที่พระเจ้าชาร์เจฮาน ได้ทอด
พระเนตรในวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเดลี ระยะทางประมาณ  210 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
เมื่อเดินทางถึงกรุงนิวเดลลี อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ที่ถนนจันปาท (JANPATH) เป็นถนนช้อปปิ้งที่นิยม
มากสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก) มีสินค้าหัตถกรรม และงานฝีมือพื้นเมือง, ผ้าไหมอินเดีย, อัญมณี,
ไม้จันทร์หอมแกะสลัก, ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน, ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานทีวันที่ เจ็ด เดลี – กรุงเทพฯ

02:45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน PHILIPPINS AIRLINES เที่ยวบินที่ PR 753
08:25 น  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก  (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก เสริมเตียง

เด็ก ไม่มีเตียง

 พักเดี่ยว

26,900

26,900

24,900

21,900

5,000

**สำหรับโปรแกรมนี้ การให้การบริการต่างๆ ชาวอินเดียจะขอทิป ดังนั้นทริปนี้จะรวมค่าทิปต่างๆไว้ให้แล้ว

อัตรานี้รวม                         
-ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินตามโปรแกรมทัวร์
-ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
-ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
-ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว + ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
-ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
-ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
-ค่าทิปไกด์ + คนขับรถและค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
-มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม                   
- ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

• หมายเหตุ    
กรณีพาสปอร์ตราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) ไม่ต้องทำวีซ่า รับส่วนลดท่านละ 1,800.- บาท

เอกสารในการยื่นวิซ่า
-หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
-หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
-รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
สิ่งที่ควรนำติดตัว  กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


 
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.