update 15/02/2010

you are on page >ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ช้อปปิ้ง หล่อหวู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
ชื่อ : ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ช้อปปิ้ง หล่อหวู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม
รหัส : HKGGO 04
วันเดินทาง : วันที่ 02-04/23-25 เม.ย. 53

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตท์
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
13.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตท์ เที่ยวบินที่ EK384
17.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา
ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย
เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง
เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก เซินเจิ้น SHAN SHUI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ซิตี้-หมู่บ้านวัฒนธรรม + โชว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นนำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเซินเจิ้น
อาทิ หยก ใบชา ครีมไข่มุก ฯลฯ ฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50%
ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดัง
อาทิ Amani Prada Gucci Burburry Carlier Chanel Coach Dior Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) อาหารพิเศษ สุกี้หม้อไฟ!!! หลังอาหารนำท่านชมผ้าไหมจีน
ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อและได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน นำท่านเที่ยวชม China Folk Culture Villages (หมู่บ้านวัฒนธรรม)
ชมการจำลองการแต่งกายและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆทุกมณฑลของจีน จาก 24 หมู่บ้าน 21 ชนเผ่า
ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของชาวจีน อาทิ อาหารการกิน
การละเล่น ประเพณีฯลฯ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก เซินเจิ้น SHAN SHUI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม เซินเจิ้น-ฮ่องกง-เขาวิคตอเรีย-หาดรีพัลส์เบย์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง
จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงขึ้นสู่จุดชมวิวบริเวณเขาวิคตอเรีย (Victoria Peak)
ถ่ายรูปคู่กับตึกสูงของเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ณ ชายหาด Repulse Bay สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1993
ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
จากนั้นนำชมโรงงานจิลเวลลี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ
ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัยหรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City
กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani Prada Gucci หรือของเด็กเล่นที่ห้าง
Toy r'us และแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria
เช่น Burburry Carlier Chanel Coach Dior Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
22.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตน์ เที่ยวบินที่ EK385
00.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์ 3 วัน 2 คืน (EK)
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
เสริมเตียง
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
02-04 เม.ย. 53
23-25 เม.ย. 53
15,900
14,900
13,900
3,000
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ที่ระบุตามรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
8. วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน ประเภท 144 ชั่วโมง (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 /1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า

1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
2. พาสปอร์ตต่างประเทศ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
sales@travelfortoday.com
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.