you are on page > อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9วัน 8คืน กรุงโรม - นครวาติกัน - มอนเตคาตินี- ปิซ่า - เวนิซ - มิลาน - ลูเซิร์น
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
ชื่อ : อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9วัน 8คืน กรุงโรม - นครวาติกัน - มอนเตคาตินี- ปิซ่า - เวนิซ - มิลาน - ลูเซิร์น -
ดิจอง - นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิชิตยอดเขายุงเฟรา ( Top of Europe)
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) สายการบินแห่งชาติ
รหัส : EUNL07
วันเดินทาง : 
วันที่ 6-14, 14-22, 21-29 ก.พ. 2552
วันที่ 7-15, 14-22, 21-29 มี.ค. 2552

(1) วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ
และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง


(2) วันที่สอง กรุงเทพฯ - กรุงโรม - ชมเมือง - นครวาติกัน - มอนเตคาตินี่ (อิตาลี)
00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 944
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี
ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา
นำคณะเข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่ง
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล
เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
และยังเป็นต้นแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมของเมืองไทยเราอีกด้วย ได้เวลานัดหมายนำคณะชม
สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถ
จุคนได้กว่า 50,000 คน ชม ประตูชัยคอนแสตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ โรมันฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย,
ระเบียงปาลาสโซสถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ผ่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์
เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น พระบิดาของชาวอิตาลี เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น”
ที่โด่งดังในอดีตซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าหากใครได้โยนเหรียญอธิษฐานไว้ ก็จะได้กลับมาที่กรุงโรมอีก
จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน”
แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ได้เวลานัดหมายนำคณะเดินทางสู่
เมืองมอนเตคาตินี่ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมือง
น้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน ค่ำ บริการอาหารค่ำ
ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL TOSCANA INN , MONTECATINI ( 4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน


(3) วันที่สาม มอนเตคาตินี่ - ปิซ่า - เวนิซ - เมสเตร้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า
สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174
สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์ กาลิเลโอ
ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย
นำคณะเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ไปยัง เมืองเวนิซ-เมสเตร้
ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ค่ำ บริการอาหารค่ำ
ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL ANTONY PALACE ,VENICE ( 4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน


(4) วันที่สี่ เวนิซ - เมสเตร้ - มิลาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่
เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
“เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง
เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง
“Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค
ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้ว มูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
มาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
(พิเศษสุด! ท่านใดมีความประสงค์จะล่องเรือกอน โดล่า (ใช้เวลา 30 นาที) กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า
เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่ คลองใหญ่ (Grand Canal) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ
และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้
(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล))ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองมิลาน
เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอิตาลี ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำคณะชมตัวเมืองมิลาน
ซึ่งผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และสมัยเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน นำชม ดูโอโม่
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีอย่างจุใจ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำต่างๆ
ของอิตาลีได้ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดูโอโม่ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL MEDITERRANEO MILAN ( 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า


(5) วันที่ห้า มิลาน – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - อินเทอร์ลาเค่น
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางต่อไปยัง ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นำคณะไปถ่ายรูปกับ
อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
แด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชม สะพานคาเปล
สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย อิสระกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง
อาทิเช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียง
ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อินเทอร์ลาเค่น เมืองที่เป็น ชุมทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ
และมีความสำคัญประการหนึ่ง เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ
Thunersee และ Brienzersee เที่ยวชมเมือง และร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL METROPOLE INTERLAKEN ( 4 ดาว ) หรือระดับเดียวกัน


(6) วันที่หก อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขายุงเฟรา (Top of Europe) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา
จากนั้นนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่
สถานีไคลน์ไชเด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขายุงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต)
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe นำคณะชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปี และกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็ง
ขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด
ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง
Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย
และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคารบนยอดเขา บ่าย นำคณะนั่งรถไฟลงจากยอดเขาสู่ สถานีลูเทอร์บรุนเน่น แล้วเดินทางผ่าน
เมืองบาเซิล พรมแดนของสวิสกับฝรั่งเศส เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของสวิส ซึ่งได้รับการขนานนามว่า
“หัวเข่าของแม่น้ำไรน์” มีความเจริญมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ข้ามแดนสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง
อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์
โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด
จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL TULIP DIJON ( 4 ดาว )
หรือระดับเดียวกัน


(7) วันที่เจ็ด ดีจอง – TGV - ปารีส -พระราชวัง แวร์ซายส์ - ชมเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ….. นำคณะเดินทางโดยรถไฟด่วน TGV
(จรวดทางเรียบที่มีความเร็วสูงสุดถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) สู่นครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ถึงสถานี Gare Du Lyon นครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ชม มหานครปารีส
นครหลวงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์
ศูนย์กลางของมหานครปารีส ผ่านชมด้านหน้าของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม
ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี
สู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้าง ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน
แวะถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
และพระนางมาเรียอังตัวเนต ผ่านชม ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลาง
การเมืองการปกครอง ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร
เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร
และสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น
ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ
ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
อิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก
อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย
รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส
ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น แพรงตองส์ หรือ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL NOVOTEL PARIS EAST ( 4 ดาว ) หรือระดับเดียวกัน
*** (รายการแถมพิเศษ! เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ ริมแม่น้ำแซนต์เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง
ริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่
สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี
ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส
ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก) *** หมายเหตุ ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนต์
ขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนต์อาจจะไม่สามารถ
ดำเนินการได้


(8) วันที่แปด กรุงปารีส - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชิญท่านอิสระพักผ่อน
เดินเล่นชมนครปารีสยามเช้าตามอัธยาศัย
10.00 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์
13.45 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG 931


(9) วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร
06.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี.....

แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
กรณีผู้ใหญ่
พัก 3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด
1 เด็ก+
1ผู้ใหญ่
1เด็ก
+2ผู้ใหญ่
เสริมเตียง
1เด็ก
+2ผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง
ตามรายการ
102,900
92,900
82,900
72,900
9,000
-2,000
กรณีไม่รวมตั๋ว
60,000
54,000
48,000
42,000

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพ ฯ –โรม // ปารีส - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)
(ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็นจริง
หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
3. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้
กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
5. ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
(หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว
อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของ
คณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ , โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่อง ปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิอากาศหนาวเย็น )
6. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (ไทย / จีน / พื้นเมือง)
7. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
8. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
9. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
10.ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ,
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
4. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปโดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
sales@travelfortoday.com
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.