update 06/25/2009

you are on page >ทัวร์จีน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน )
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
ชื่อ ทัวร์จีน เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน
รหัส : CHSI 09
วันเดินทาง : 15, 22, 29 ก.ค. 52

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู – ล่องเรือชมหลวงพ่อเล่อซาน – เขาง้อไบ๊
08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.45 น. นำท่านเดินทางสู่ เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
14.55 น. เดินทางถึงนครเฉิงตูมณฑลเสฉวน มีภูมิประเทศล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางไป เมืองเล่อซาน ระหว่าง ทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วย
แมกไม้นานาพันธุ์และชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและ
ธรรมชาติ นำท่านลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ท่านจะ มองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน
ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงิน บริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัย
น้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความ ยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียง
เป็น พระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร แล้วนำท่าน เดินทางสู่เชิง เขาง้อไบ๊
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก HUASHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ยอดเขาจินติ่ง (โดยกระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เสียน - วัดหังจั้ง-วัดเป้ากั๋ว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสู่สถานีรถท้องถิ่น เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเพื่อขึ้นสู่
เขาง้อไบ๊ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านสู่ยอดเขาง้อไบ๊ จุดสูงสุดเรียกว่าจินติ่ง โดยนั่งกระเช้าต่อครึ่งชั่วโมง
ขึ้นสู่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์สู่วัดหัวจ้าง สัมผัสกับทะเล แสงอาทิตย์สาดส่องหลังคาวัดจะแวววาวสุกปลั่งดั่งทองเป็นภาพ
ที่น่าประทับใจยากจะ ลืม ให้ท่านนมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้างสมัตภัทธโพธิสัตว์ พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร
ที่วัดฮั้วจ้างชมตำหนักทอง ตำหนักเงินตำหนักสำริดและตำหนักเหล็ก ประหนึ่งว่า ได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่
ผู่โถซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ ยอดจินติ่ง เป็นภาพที่น่าประทับใจยากจะลืม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านชมวัดเป้ากั๋วซื่อ วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมานาน
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาง้อไบ๊ นำท่านนมัสการพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต พร้อมสักการะพระโพธิสัตว์
สมันตภัทร ภายในวิหารทอง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก HUASHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ง้อไบ๊- เฉิงตู-ศูนย์วิจขัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า- โรงงานผลิตหยก -ศูนย์ใบชา
– วัดเจาเจี๊ย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านสู่
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบัน
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านสู่
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมี แพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน
มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน ร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว
ตัวที่ แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาล
จีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้เยี่ยมชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของ ชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
นำท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชา อวู่หลงของเฉิงตู และชาที่มีชื่อเสียงเช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ
จากนั้นนำท่านชม วัดลือชื่อของนครเฉิงตู วัดเจาเจี๋ย ซึ่งสร้างครั้งแรกในราชวงศ์ถัง สมัยเจินกวงฮ่องเต้มีอายุราว
1,400 ปี แล้วถูกไฟใหม้ในปี ค.ศ.1644 ต่อมา บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 โรงงานบัวหิมะ-เฉิงตู - หวงหลงซี – วังแพะเขียว – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู มีภูมิประเทศล้อมไปด้วย
เทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านชมการสาธิตการรักษา
แผลจากไฟไหม้ของ โรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา บัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมือง โบราณหวงหลงซี
ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิงชมความเก่าแก่แบบดั้งเดิมคง รักษาสภาพไว้จนถึงปัจจุบัน
เดี๋ยวนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำหวงหลงซี มี ชาวบ้านมักมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากันเป็นกลุ่มๆ
ให้เราดูเหมือนในสภาพโบราณ จริงๆ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู ถือว่าเป็นสำนักที่ ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้
นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนัก หลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ
ภายใน ตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน
มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่า ประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว”
กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้อง กับสัตว์สิบสองราศี มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู ตาเหมือนไก
่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บ เหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า
คอเหมือน ลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบาย
อวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วย ทันที
และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม
การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียง เรื่องความว่องไวของการเปลี่ยนหน้ากากในเวลาเสี้ยววินาที
ที่พัก DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ศาลเจ้าสามก๊ก-อาหารสมุนไพร-โรงงานผ้าไหม- เฉิงตู – กรุงเทพ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่งป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่ มีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก
บนพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร ภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคล สำคัญในตำนานอันยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน
อาทิเช่น ขงเบ้ง โจโฉ เล่าปี่ ชมหลุมศพจอม ทัพเล่าปี่ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(พิเศษ อาหารตุ๋นยาจีนบำรุงสุขภาพ) บ่าย นำท่านชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก สมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางสู่สนามบิน
16.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 619
18.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว 23,400.-บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง19,900.-บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง19,900.-บาท
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน19,900.-บาท
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 18,900.- บาท
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 17,900.-บาท

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
4 วันทำการ (1,000 บาท)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:
    02 758 5154 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย
sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
sales@travelfortoday.com
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.