update 14/03/2012

you are on page >ทัวร์บรูไน  ดินแดนแห่ง ขุมทรัพย์มหาศาล 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน โรยัลบรูไน ( BI )
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ ทัวร์บรูไน


 

ชื่อ: ทัวร์บรูไน  ดินแดนแห่ง ขุมทรัพย์มหาศาล 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน โรยัลบรูไน ( BI )

รหัส BRUMB 01

ช่วงเวลา   13-15 เมษายน 2555


วันแรก  บรูไน  - บรูไนมิวเซี่ยม - กัมปงไอเยอร์

04.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  บริเวณเคาน์เตอร์
ของสายการบินโรยัลบรูไน ( BI ) หมายเลข U แถวที่ 15 (ใช้ประตูทางเข้าที่ 9 -10) พร้อมพบ
เจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับ
06.40 น.ออกเดินทางสู่เมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยเที่ยวบินที่ BI 512 ใช้เวลาบิน 2 ชม. 50 นาที
10.25 น.ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน นครหลวงของประเทศบรูไน ดารุสซาราม
(เวลาที่ บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  นำท่านผ่านชม และแวะถ่ายรูปกับความอลังการ
ของ พระราชวังหลังคาทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน ซึ่ง เป็นที่ประทับขององค์สุลต่านและ
พระราชวงศ์ อีกทั้งยังเป็นทำเนียบรัฐบาลด้วย มีห้องต่างๆ ถึง 1,788 ห้อง สร้างอยู่บนพื้นที่
300 เอเคอร์  โรงรถมีที่จอดรถกว่า 350 คัน
12.00 น.นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมบรูไนมิวเซียม ภายในแยกส่วนจัดแสดงเป็น 6 ส่วน ที่โดดเด่นที่สุดคือ
Islamic Arts Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิม
ทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก ชมหุ่นจำลองวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงาน ฯ.อีกห้องที่พลาดไม่ได้คือห้องที่รวบรวม
ประวัติการค้นพบน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจำนวน มหาศาลที่พลิกโฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ชมแบบจำลองขบวนการผลิต แท่นขุดเจาะน้ำมันในยุคแรกๆ
ห้องแสดงสัตว์หายากของเกาะบอร์เนีบว โดยเฉพาะลิงจมูกยาว Probosis Monkey  นำท่าน
ล่องเรือชม กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือน
นับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา พร้อมรับประทานของว่าง อันเป็น
ขนมท้องถิ่น และน้ำชา  ชาวยุโรปในยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่าเวนิซ
แห่งตะวันออก มีบ้าน แบบพื้นเมืองปลูกสร้างไว้มากมาย หมู่บ้านกลางน้ำนี้ก็มีสาธารณูปโภค
ครบครัน ทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ร้านค้า และอีกจิปาถะที่ทำให้กัมปง เอเยอร์
มีเสน่ห์และน่าพิสมัยต่อสายตาของผู้มาพบเห็น
18.00 น.นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม The Empire Hotel & Country Club ห้อง Superiorวันที่สอง  มัสยิคทองคำ -  พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย  - น้ำพุดนตรี

08.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม มัสยิคทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque เป็นมัสยิคที่สง่างามและศักดิ์สิทธิ์
ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้าง และตบแต่ง
จากทั่วทุก มุมโลก อาทิ หินอ่อนจากอิตาลี  แกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ กระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ
และพรมชั้นหนึ่ง จากเบลเยี่ยมและซาอุดิอารเบีย  เริ่มก่อสร้างในปี 1987 และสร้างเสร็จในปี 1994
ใช้เวลาก่อสร้างถึง 7 ปี เป็นสุเหร่าที่มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิง บันไดทางขึ้นแต่ละชั้น
จะมี 29 ขั้น  ห้องละหมาด ด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว  ที่กลางห้อง
มีแชนเดอเลียร์อันใหญ่จากออสเตรีย หนักถึง 3.5 ตันประดับอยู่   ชมมัสยิค โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน
มัสยิคเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของ ชาวบรูไน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน  มัสยิด
หลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่าน
องค์ปัจจุบัน และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1958 พระองค์ทรง ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่
ของบรูไน มัสยิคนี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล
12.00 น.นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย  พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจาก 8 ประเทศในอาเซียนว่า
เป็น พิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่สุด เป็นที่ซึ่งรวบรวมประวัติส่วนพระองค์ ข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่าน
ปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำในวันขึ้นครองราชย์และ เครื่องบรรณาการจากผู้นำประเทศต่างๆ,
มงกุฎทองคำ, เครื่องราชย์ที่ท่านได้มา ฯลฯ
18.00 น.นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำอันงดงาม ซึ่งใช้ปั้มถึง 92 ปั้มในการดันน้ำ
20,000 แกลลอน ต่อนาที ให้น้ำพุมีความสูงถึงกว่า 18 เมตร พร้อมกับชมอนุสาวรีย์แก้วเจียระไน
เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
พักที่โรงแรม The Empire Hotel & Country Club ห้อง Superiorวันที่สาม  ดิเอมไพร์   -  ช้อปปิ้ง

008.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อน และเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายของโรงแรม
ที่พักอันหรูหรา เช่น ว่ายน้ำ(ควรเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย) ตีเทนนิส  ตีปิงปอง เล่นโบว์ลิ่ง
ดูภาพยนต์เรื่องล่าสุด หรือเล่น กอล์ฟในสนามระดับโลกของโรงแรมซึ่งออกแบบโดยแจ็กนิคลอส
12.00 น.นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้งในห้าง เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
15.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินบรูไน
18.40 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ. โดยเที่ยวบินที่ BI 517
20.25 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ. โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่    ท่านละ 25,900   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ
 24,900   บาท 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ
21,900   บาท  (ไม่มีเตียงเสริม)*
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ  
6,000  บาท
* เด็กต้องการเตียงเสริมเพิ่ม  
  1,000  บาท

* อับเกรดเป็นห้องดีลักซ์ ณ โรงแรม ดิเอมไพร์ เพิ่ม 3,000 ต่อท่าน (ห้องคู่)

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินรอยัลบรูไน
-ค่าภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และบรูไน
-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-ค่านำเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการ
-ค่าที่พัก 2 คืน 2 ท่านต่อห้อง ณ โรงแรมตามรายการ
-ค่าบริการมัคคุเทศก์ที่คอยดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าน้ำหนักเกินจากสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.