ข้อมูลประเทศลาว สิ่งน่าสนใจ ทัวร แพ็คเกจทัวร์ โรงแรม สมัครรับข่าวสาร รูปสวยๆ ติดต่อเรา
ข้อมูลท่องเที่ยว ลาว ครบวงจร
หน้าแรกทัวรนำเที่ยว ชวนชม ลาว
แพ็คเกจเที่ยวลาวใต้ สุดประหยัด!
แพ็คเกจทัวร์ปากเซ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน เริ่มการเดินทางที่ อุบลฯ
ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม
จำนวนผู้เดินทาง
ราคาท่านละ
วันเดินทาง
โรงแรม
5 - 7 ท่าน
5,600 บาท
ทุกวัน
8 - 10 ท่าน
5,400 บาท
ทุกวัน
11 ท่าน ขึ้นไป
5,100 บาท
ทุกวัน
ราคานี้รวม แพ็คเกจทัวร,์ รถรับส่งสนามบิน, โรงแรมระดับ 3 , อาหาร, มัคคุเทศก์
เิดินทางเอง ได้หลายวิธี เช่น  
แพ็คเกจหลวงพระบาง 3วัน 2คืน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
รอต้อนรับท่านที่หลวงพระบาง...
.คลิกที่นี่

เดินทางวันที่ : เดินทางได้ทุกวัน เิริ่มการเดินทางที่ จ.อุบลราชธานี

รายละเอียดการเดินทาง :

วันแรกของการเดินทาง อุบล ฯ – ปากเซ - ปราสาทวัดภู ( - /เที่ยง/เย็น)
07.05 น.
ถึงสนามบินอุบลฯ เจ้าหน้าที่ให้บริการต้อนรับอย่างอบอุ่น พาท่านไปรับประทานอาหารเช้าไข่กระทะ กาแฟ ตามอัธยาศัย
08.30 น.
พาำท่านเดินทางสู่ช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจเอกสารผ่านแดน แล้วเดินทางต่อเข้าสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของลาว พาท่านข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ที่สองรัฐบาลร่วมกันสร้างข้ามแม่น้ำโขง มีความยาว 1,380 เมตร สู่เมืองปากเซ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองปากเซ
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำปาสัก เมืองหลวงเก่าแห่งดินแดนลาวใต้ นำท่านลงแพขนานยนต์ ข้ามแม่น้ำโขงสู่จำปาสัก ผ่านชุมชนเก่าแก่ของเมืองจำปาสัก ชมตึกแถวโบราณของเศรษฐีชาวจีน แล้วนำชมความงามของปราสาทวัดภู ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นปราสาทหินศิลปะ
แบบนครวัด มีอายุกว่าพันปี สันนิษฐานสร้างขึ้นใน พ.ศ.1145 บ่งบอกอารยธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่
รวมถึงความงดงามของลวดลายซึ่งแกะสลักบนหินที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งแต่นักโบราณคดี ได้ค้นพบมา
17.00 น.
เดินทางกลับสู่เมืองปากเซ
18.00 น.
เข้าที่พัก โรงแรมแสงอรุณ หรือจำปา พาเลส ในเมืองปากเซ
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วันที่สองของการเดินทาง หลี่ผี – คอนพะเพ็ง (เช้า/เที่ยง/เย็น)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
พาท่านเดินชมสินค้าพื้นบ้าน ผ้าไหมทอมือ สินค้าเกษตร ที่ตลาดเช้าเมืองปากเซ
09.00 น.
ออกเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี ใช้ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร แล้วพาท่านลงเรือหางยาวที่ท่าบ้านนากระสัง ลัดเลาะเกาะแก่ง ถึงเกาะดอนคอน นั่งรถเล็กไปยังน้ำตกหลี่ผี ผ่านชมซากหัวรถจักรไอน้ำ สะพานรถไฟของจักรวรรดินิยมของฝรั่งเศส สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นมัสการพระธาตุยาคูขี้หอม ชมความงามของน้ำตกที่ไหลลดหลั่นต่างระดับกันหลายทิศทางพรั่งพรูถั่งโถมเป็นฟองฟูขาวกระจาย น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน แบบพื้นบ้าน
13.00 น.
นำท่านสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง อันลือชื่อ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสกับสายน้ำที่โยนตัวจากหน้าผา ู่ความต่างระดับเบื้องล่างของชั้นน้ำตกขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขง ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก จนได้รับฉายาว่า “น้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเชีย ”
17.00 น.
เดินทางกลับเข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่สามของการเดินทาง ปากซอง – ตาดฟาน – ตาดผาส้วม – ปากเซ - อุบลฯ (เช้า/เที่ยง/ - )
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ปากซอง
09.00 น.
ชมความงามของน้ำตกตาดฟาน สายน้ำไหลถาโถมทิ้งตัวจากที่สูงตัดกับสายหมอก และละอองน้ำ เกิดเป็นความงามที่น่าประทับใจ
สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่ บริเวณไร่ชากาแฟ ที่ปลูกเพื่อส่งออก พร้อมชมการสาธิตการคั่วชาของชาวบ้าน และชิมชาหอมๆ แล้วออกเดินทางสู่น้ำตกตาดผาส้วม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอุทยานบาเกียง
13.00 น.
ชมความความงามของน้ำตกตาดผาส้วม “ผาส้วม” ชื่อนี้อาจฟังดูไม่คุ้นหูคนไทยเท่าไรนัก แต่จริงๆ แล้วคำว่า ส้วม ของลาวหมายถึง ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะ จุดเด่นที่น่าชมของตาดผาส้วมอยู่ที่สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาที่ลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของบ่าวสาว แล้วเดินทางกลับ
15.30 น.
อำลาปากเซ เดินทางกลับถึงด่านช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ของฝากต่างๆ และกล้วยไม้ แล้วเดินทางสู่ จ.อุบลฯ
16.30 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แล้วพาท่านสู่ สนามบินอุบลฯ
18.00 น.
พาท่านถึงสนามบินอุบลฯ ส่งท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
สนใจจัดกรุ๊ปเหมา เดินทางส่วนตัว เดินทางตามโปรแกรมนี้ โทรมาคุยไ้ด้เลยค่ะ 02-758-5155-6

ท่านสามารเดินทางสู่จังหวัดอุบลฯ ได้หลายวิธี
สายการบินไทย เที่ยวบิน
กรุงเทพฯ - อุบลฯ TG1020 (06.00-07.05)
                                 อุบลฯ - กรุงเทพฯ TG1023 (15.10-16.15)
สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - อุบลฯ DD9310 (06.20-07.30)
                                    อุบลฯ - กรุงเทพฯ DD9319 (21.30-22.35)
                                    (operated during 01 - 27 Oct 07 ONLY )
รถไฟ
รถประจำทาง

อัตรานี้รวม
+ ที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2 ท่าน ( แสงอรุณ หรือจำปาสัก พาเลซ 2 คืน )
+
รถรับส่ง สนามบินอุบลฯ - ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก
+ อาหาร 7 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่ม ของว่าง และผ้าเย็นบนรถ
+ นำเที่ยวตามรายการ
+ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
+ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
+ ค่าภาษีท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ต.ม.
+ บริการมาตรฐาน


อัตรานี้ไม่รวม  

- ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ตั่วรถ บขส. และการเดินทางจากกรุงเทพฯ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)


เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว :
1.พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)
2.บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็คอินสายการบินในประเทศ)
ในกรณีขึ้นเครื่องบิน

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

คำแนะนำเพิ่มเติม :
ลิงค์น่าสนใจ

เวียงจันทน์
ตลาดมืด
ถ้ำติ่ง
วัดเชียงทอง
อื่นๆ

ติดต่อเรา :

โทร:   02 758 5155 -6
แฟ็กซ์
: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย
sales@travelfortoday.com

สำรองบริการออนไลน์
ชื่อ - นามสกุล **
โทรศัพท์ **
โทรศัพท์มือถือ **
แฟ็กซ์
อีเมล์ **
ที่อยู่ **
รายละเอียดการเดินทาง
สำรองที่นั่งทัวร์รายการ**
รายละเอียดผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ใหญ่                       ท่าน

เด็ก                           ท่าน

กรณีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทโดยตรง

หากคณะของท่านมีผู้เดินทางมากกว่า 10 ท่านขึ้นไปเราขอแนะนำ ให้ท่านติดต่อทางบริษัทโดยตรง

กรุณาทำเครื่องหมาย หากท่านต้องการ อาหารพิเศษ

มังสวิรัต ท่าน

มุสลิม     ท่าน    

  อื่นๆโปรดระบุ

หากท่าน มีความประสงค์อื่นๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อการบริการที่ดี และ ตรงตามความต้องการของ ท่านมากที่สุด

รายละเอียด เกี่ยวกับการ ติดต่อ
ท่านประสงค์ให้เราติดต่อท่านทาง โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์
รายละเอียด การชำระเงิน
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย

โอนผ่านทางธนาคาร ดูรายชื่อเลขที่บัญชี

ชำระที่สำนักงาน ดูแผนที่สำนักงาน

ท่านประสงค์จะโอนชำระภายในวันที่  วันที่
เพื่อไม่ให้เกินระยะเวลาดังกล่าว

กรุณาแจ้งเตือน เรียกเก็บค่าบริการ ไม่ต้องแจ้งเตือน

กรณีที่ท่านเลือกตัวเลือกไม่ต้องแจ้งเตือน ทางบริษัท จะทำการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ที่เกินระยะเวลา ที่ท่านได้กำหนดชำระค่าบริการ ตามระบุวันที่ไว้ กับทางบริษัท โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่มสำรองบริการ

การสำรองบริการนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ท่านได้ชำระค่าใช้จ่ายในการมัดจำส่วนหนึ่ง เรียบร้อย

ทริปเด็ด เมืองไทยวันนี้ ทัวร์ ห้องพัก รถเช่า

 
ชวนชม ลาวByTravel For Today (t42day) Ltd., Part. T.A.T. License 12/1068
tel. +(662) 758 5155 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com